Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti advokáta

27. 12. 2006

Povinnosti advokáta

ObrazekAdvokát musí při výkonu svého povolání plnit povinnosti, které mu ukládá jednak zákon o advokacii (ZA), jednak stavovské předpisy, mezi nimiž lze na předním místě jmenovat usnesení představenstva ve znění Věstníku - Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (PPE). Vedle povinností má advokát při výkonu svého povolání také některá oprávnění. Práva a povinnosti advokáta upravuje ust.§ 16 až 31 ZA. V dalším textu následuje souhrn povinností advokáta, které jsou stanoveny v PŘEDPISECH O ADVOKACII. V závěru je uveden postup při porušení povinností advokátem.

Povinnosti vůči klientovi

 • chránit a prosazovat jeho zájmy a řídit se jeho pokyny (§ 16 ZA) - oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty (blíže čl.6 PPE)
 • odmítnout poskytnutí právních služeb ve stanovených případech (§ 19 odst.1 písm.a/ ZA a čl.8 PPE)
 • činit neodkladné úkony po odstoupení od smlouvy (§ 20 odst.4 ZA, čl.8 PPE)
 • zachovávat mlčenlivost (§ 21 ZA)
 • ustanovit si v případě jakékoliv překážky při vykonávání advokacie po dohodě s klientem svého zástupce (§ 27)
 • další povinnosti advokáta vůči klientovi jsou podrobněji uvedeny v čl.6 až 10 PPE.

Povinnosti vůči Komoře

 • poskytnout právní služby po určení Komorou (§ 18 odst.2)
 • poskytovat právní služby jako nástupce advokáta (§ 27 odst.4 a 5 ZA)
 • platit příspěvek na činnost Komory a odvody do sociálního fondu, případně další platby (§ 30 ZA)
 • oznamovat všechny změny a další skutečnosti (§ 29 ZA)
 • využívat při sporech s jiným advokátem či advokátním koncipientem smírčího řízení před orgány Komory (§ 28 ZA)

Povinnosti vůči povolání

 • nesnižovat důstojnost advokátního stavu, dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže (§ 17 ZA)
 • odmítnout poskytnutí právních služeb (§ 19 odst.1 písm.b/až e/ ZA)
 • odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb (§ 20 odst.1 ZA)
 • zachovávat povinnost mlčenlivosti (§ 21 ZA)
 • vést dokumentaci o poskytování právních služeb (§ 25 ZA)
 • být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 ZA)
 • plnit další povinnosti, stanovené PPE, a to:
  1. povinnosti kolegiální podle čl.11 PPE
  2. obecné povinnosti k advokátnímu stavu (čl.14 PPE)
  3. povinnosti k advokátním koncipientům (čl.15 PPE)
  4. povinnosti při společném výkonu advokacie a trvalé spolupráci advokátů (čl.12 PPE)
  5. povinnosti při vedení advokátní kanceláře (čl.16 PPE)
  6. povinnosti vyplývající ze substituce při poskytování právních služeb (čl.13 PPE)

Jiné povinnosti advokáta

 • povinnosti v řízení před soudy a jinými orgány, kde je advokát povinen zachovávat především náležitou úctu a zdvořilost; podrobněji viz čl.17 PPE
 • provádět veřejně prospěšnou činnost (čl.18 PPE).

Práva advokáta

Z oprávnění advokáta, které má při výkonu advokacie, jmenujme zejména:

 • odmítnutí právní služby, vyjma ustanovení či určení, (§ 18 ZA)
 • odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb (§ 20 ZA)
 • substituční oprávnění, t.j. nechat se zastoupit v rámci svého pověření jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem (§ 26 ZA)
 • právo účastnit se sněmu, volit a být volen do orgánů Komory (§ 42 ZA), být informován o činnosti Komory a využívat jejích služeb atd.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář